მომსახურება

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის
ბრძანება №109/ნ
2019 წლის 18 ივნისი
ქ. თბილისი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის – ხელოვნების სასახლის დებულების დამტკიცების შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“
ქვეპუნქტისა და „საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
რეორგანიზაციის გზით ზოგიერთ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან მიერთების/შექმნის
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 აპრილის №213 დადგენილების საფუძველზე,
ვბრძანებ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის – ხელოვნების სასახლის დებულება.
მუხლი 2
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს
თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის –ხელოვნების სასახლის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2015
წლის 9 მარტის №05/18 ბრძანება.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქართული ხალხური
სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2015 წლის 16 მარტის №05/35 ბრძანება.
3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს
ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დებულების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2015 წლის 12 მარტის №05/27 ბრძანება.
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2019 წლის 20 ივნისიდან.
საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის მინისტრი
მიხეილ ბატიაშვილი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის – ხელოვნების სასახლის დებულება
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი – ხელოვნების სასახლე (შემდგომში – მუზეუმი)
დაფუძნებულია „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ და „მუზეუმების შესახებ“
საქართველოს კანონების, „საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებ
„საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 25 დეკემბრის №697 დადგენილების პირველი მუხლის მე-18
პუნქტის საფუძველზე და წარმოადგენს „საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 10 ნოემბრის №932
ბრძანებულებით“ შექმნილი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის“ უფლებამონაცვლეს, აგრეთვე
http://www.matsne.gov.ge 04003000022022017733
„საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის რეორგანიზაციის გზით
ზოგიერთ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან მიერთების/შექმნის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2019 წლის 30 აპრილის №213 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
შემოერთებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქართული ხალხური სიმღერისა და
საკრავების სახელმწიფო მუზეუმის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს
ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის უფლებამონაცვლეს.
2. მუზეუმი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, სხვა სამართლებრივი აქტებითა და ამ
დებულებით.
3. მუზეუმი შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით.
4. მუზეუმის სახელწოდებაა: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელწიფო მუზეუმი – ხელოვნების სასახლე.
5. მუზეუმის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი,
რომელსაც აქვს განცალკევებული ქონება, დამოუკიდებელი ბალანსი, საანგარიშსწორებო, სავალუტო
და სხვა სახის ანგარიშები, ბეჭედი საკუთარი დასახელებით, ბლანკი, ემბლემა და იურიდიული
პირისათვის დამახასიათებელი სხვა რეკვიზიტები.
6. მუზეუმის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ია კარგარეთელის ქუჩა №6.
მუხლი 2. მუზეუმის მიზნები, ფუნქციები და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებანი
1. მუზეუმი წარმოადგენს კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებას
და მისი საქმიანობა უპირატესად ორიენტირებულია სამუზეუმო, კულტურულ, საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო მიმართულებებზე.
2. მუზეუმში დაცული საგანძური წარმოადგენს ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას, სახელმწიფო
საკუთრებას, ეროვნული სიმდიდრის შემადგენელ ნაწილს, ერის მატერიალური და სულიერი
კულტურის ძეგლების ერთობლიობას, ხელშეუხებელ ერთიან სამუზეუმო ფონდს.
3. მუზეუმის საქმიანობა შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და
მოიცავს ყველა კანონით აუკრძალავ საქმიანობას, რომელიც პასუხობს მუზეუმის მიზნებსა და
ამოცანებს.
4. მუზეუმის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს:
ა) კულტურის განვითარების პროცესებთან დაკავშირებული მასალის (ხელნაწერები, იკონოგრაფიული,
აუდიოვიზუალური, არქეოლოგიური მასალა, ფოტოები, ფოტონეგატივები, აფიშები, პროგრამები,
სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, სცენოგრაფიული, მუსიკალური, გამოყენებითი და ხალხური
ხელოვნების ნიმუშები, ტექსტილი, საკრავები და ისტორიასა და ხელოვნებასთან დაკავშირებული სხვა
მასალები) მოძიება, შეძენა ან/და შემოწირულობის/საჩუქრის სახით შეკრება;
ბ) ეროვნული ფასეულობების დაცვა, პროპაგანდა, პოპულარიზაცია;
გ) საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება, დანერგვა;
დ) ექსპოზიციების და დროებითი გამოფენების მოწყობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ.
5. მუზეუმის ფუნქციებს და საქმიანობის სფეროს განეკუთვნება:
ა) ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან,
არასამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ
ხელოვანებთან თანამშრომლობა; კულტურული პროგრამების შემუშავება, უცხოეთის სამუზეუმო და
საზოგადოებრივ სამეცნიერო ცენტრებთან თანამშრომლობა;
http://www.matsne.gov.ge 04003000022022017733
ბ) სტაციონალური ექსპედიციებისა და მოძრავი გამოფენების მოწყობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე
მის ფარგლებს გარეთ, მათი პერიოდული რეექსპოზიციის მოწყობა;
გ) როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ კომერციულ ან საქველმოქმედო სამუზეუმო
ღონისძიებებში, მათ შორის: გამოფენებში, კონკურსებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება
და მსგავსი ღონისძიებების მოწყობა;
დ) მუზეუმში დაცული ექსპონატების დაცვა-აღრიცხვა, დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია, კონსერვაცია,
ინვენტარიზაცია;
ე) მუზეუმში დაცული კულტურული და ინტელექტუალური მემკვიდრეობის ექსპერტიზა და
კლასიფიკაცია; სააღრიცხვო დოკუმენტების შედგენა, სტანდარტიზაცია და რეგისტრაცია; ერთიანი
საინფორმაციო ბანკის შექმნა თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით;
ვ) სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური სრულყოფისა
და შრომის ორგანიზაციის მოწინავე მეთოდების დანერგვის მიზნით სხვა სახელმწიფოების
გამოცდილების შესწავლა;
ზ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასწრაფო-გადაუდებელი, გეგმური, მცირე და დიდი
მოცულობის სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების განხორციელება; სიძველეთა დაცვის
ოპტიმალური პირობების უზრუნველყოფა;
თ) გამოფენების, კოლექციებისა და სამეცნიერო რესურსებზე დაყრდნობით საგანმანათლებლო
პროექტების განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საენციკლოპედიო და
საცნობარო ხასიათის ლიტერატურის, ბუკლეტების, ღია ბარათების, პლაკატების, სუვენირების,
სამეცნიერო და პოპულარული ხასიათის ლიტერატურის გამოცემა;
ი) სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, სესიებისა და სემინარების ჩატარება, ექსპედიციების
მოწყობა;
კ) სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
ლ) საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
მ) მეცნიერების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, მუზეუმში დაცულ
მასალებზე მუშაობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა;
ნ) საომარი მოქმედებებისა და საგანგებო მდგომარეობის დროს საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად, მუზეუმში დაცული
კულტურული ფასეულობების დაცვის უზრუნველყოფა;
ო) კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
6. მუზეუმს უფლება აქვს:
ა) განახორციელოს „მუზეუმების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობა;
ბ) წარმართოს შრომითი ურთიერთობები სახელშეკრულებო საფუძველზე, საქართველოს შრომის
კოდექსის შესაბამისად;
გ) საკუთარი სახელით განახორციელოს თავისი უფლება-მოვალეობები, დადოს გარიგებები,
გამოვიდეს სასამართლოში მოსარჩელედ ან მოპასუხედ;
დ) ეწეოდეს დამხმარე ხასიათის კანონით აუკრძალავ ყველა ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც
თვისებრივად პასუხობს მუზეუმის მიზნებს და ამოცანებს. ამ საქმიანობის შედეგად მიღებული
შემოსავლები მოახმაროს მუზეუმის ძირითად მიზნებს, მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებასა და
http://www.matsne.gov.ge 04003000022022017733
თანამშრომელთა შრომის სტიმულირებას;
ე) დააფუძნოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან შეთანხმებით, ხოლო „სახელმწიფო ქონების
შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, სახელმწიფო ქონების ბაზაზე არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნების შემთხვევაში, აგრეთვე საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირთან – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით;
ვ) გახდეს მუზეუმებისა და ხელოვნებასთან დაკავშირებული სხვა საერთაშორისო საბჭოებისა და
ორგანიზაციების წევრი;
ზ) ფლობდეს საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს საერთაშორისო კონვენციებისა და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად;
თ) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, განახორციელოს სტაჟიორების მიღება და სტაჟირების
წარმატებით გავლის შემთხვევაში უზრუნველყოს შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემა;
ი) „მუზეუმების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით
განსაზღვრული წესით განახორციელოს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა და რეალიზაცია,
ასევე მუზეუმის ფონდებში დაცული ექსპონატების დაცვა ყველა სახის მართლსაწინააღმდეგო
ხელყოფისაგან.
მუხლი 3. მუზეუმის მართვა და სტრუქტურა
1. მუზეუმის მართვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობისა და ამ დებულების შესაბამისად.
2. მუზეუმის მართვას ახორციელებს მუზეუმის გენერალური დირექტორი, რომელსაც
სამინისტროსათვის წარმოდგენილი 4-წლიანი სამოქმედო გეგმის (პროგრამა) საფუძველზე
თანამდებობაზე 4 წლის ვადით ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი.
3. მუზეუმის გენერალური დირექტორი:
ა) ხელმძღვანელობს მუზეუმის საერთო საქმიანობას და პასუხისმგებელია ამ საქმიანობის
კანონიერებასა და ეფექტურობაზე;
ბ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს მუზეუმს ყველა ინსტანციაში, ნიშნავს რწმუნებულებს, გასცემს
მინდობილობებს, მუზეუმის სახელით დებს გარიგებებს;
გ) მოქმედი კანონმდებლობისა და წინამდებარე დებულების შესაბამისად, განაგებს მუზეუმის ქონებას
და საფინანსო სახსრებს, პასუხისმგებელია მათ კანონიერ გამოყენებაზე;
დ) საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ნიშნავს და ათავისუფლებს მუზეუმის
თანამშრომლებს; უფლებამოსილია კონკრეტული სამუშაოს შესრულებისათვის ხელშეკრულების
საფუძველზე აიყვანოს შტატგარეშე თანამშრომელი;
ე) საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად წარმართავს შრომით ურთიერთობებს.
უფლებამოსილია საფინანსო რესურსების არსებობის შემთხვევაში დანიშნოს ხელფასების დანამატები,
გასცეს პრემიები, ჯილდოები და ფინანსური დახმარება;
ვ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უფლებამოსილია თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს
წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები;
ზ) ამტკიცებს მუზეუმის სამეცნიერო საბჭოს დებულებას;
თ) სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების ეფექტურად დაგეგმვისა და მონიტორინგის მიზნით,
http://www.matsne.gov.ge 04003000022022017733
ქმნის სათათბირო ორგანოს – სარესტავრაციო საბჭოს და ამტკიცებს მის დებულებას;
ი) ადგენს და ამტკიცებს მუზეუმის მიერ გასაწევი მომსახურების საფასურს;
კ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან შეთანხმებით
ამტკიცებს მუზეუმის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს;
ლ) ამტკიცებს სამსახურებრივ ინსტრუქციებს;
მ) თავისი კომპეტენციის ფარლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტებს;
ნ) მუზეუმის წინაშე მდგარი რიგი საკითხების გადასაწყვეტად უფლებამოსილია შექმნას დროებითი
სამუშაო ჯგუფები, კომისიები;
ო) ამტკიცებს დაწესებულების შინაგანაწესს, თანამშრომლების ფუნქციონალურ დატვირთვას და
სამსახურებრივ ინსტრუქციებს.
4. გენერალურ დირექტორს ჰყავს მოადგილეები. მათი რაოდენობის, ფუნქციებისა და მოვალეობების
განსაზღვრა, თანამდებობაზე დანიშვნა და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხორციელდება
გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
5. გენერალური დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს მუზეუმის
გენერალური დირექტორის მოადგილე ან ერთ-ერთი თანამშრომელი შესაბამისი ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
6. გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლების შემთხვევაში, ახალი
დირექტორის დანიშვნამდე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრი უფლებამოსილია დანიშნოს მუზეუმის დირექტორის დროებით მოვალეობის
შემსრულებელი.
7. მუზეუმის გენერალური დირექტორის მიერ მუზეუმის მიზნებიდან გამომდინარე შეიძლება შეიქმნას
მუზეუმის მზრუნველთა საბჭო.
8. მუზეუმი შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან (მ.შ მუზეუმებისაგან), რომლებიც მათთვის
დაკისრებულ ფუნქციებს ახორციელებენ მუზეუმის დებულების, შინაგანაწესის და გენერალური
დირექტორის მიერ დამტკიცებული ბრძანებების, მითითებების და ინსტრუქციების საფუძველზე,
ერთმანეთთან კოორდინირებული მუშაობის გზით.
9. მუზეუმის სტრუქტურული ერთეულები არ წარმოადგენენ იურიდიულ პირებს.
მუხლი 4. მუზეუმის სამეცნიერო საბჭო
1. მუზეუმის სამეცნიერო საბჭო არის მუზეუმის სათათბირო ორგანო, რომელიც შედგება მუზეუმის
თანამშრომლებისა და მოწვეული პირებისაგან;
2. სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობასა და მის დებულებას ამტკიცებს მუზეუმის გენერალური
დირექტორი.
3. სამეცნიერო საბჭოს წევრები ინიშნებიან 4 (ოთხი) წლის ვადით. გენერალურ დირექტორს შეუძლია
მიიღოს გადაწყვეტილება სამეცნიერო საბჭოს წევრთათვის უფლებამოსილების შეჩერების/შეწყვეტის
თაობაზე.
4. სამეცნიერო საბჭო განიხილავს მუზეუმის შემოქმედებითი განვითარების გეგმისა და მუზეუმის
სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.
5. სამეცნიერო საბჭოს სხდომები ფორმდება ოქმის სახით, რომელიც შესასრულებლად სარეკომენდაციო
ხასიათისაა.
http://www.matsne.gov.ge 04003000022022017733
მუხლი 5. მუზეუმის სახელმწიფო კონტროლი
1. მუზეუმის საქმიანობა ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ
განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების, მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობის და საფინანსო-
ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას.
2. მუზეუმის სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო კანონმდებლობით მინიჭებული
უფლებამოსილების ფარგლებში არის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო, რომელსაც უფლება აქვს მოითხოვოს კონტროლის განსახორციელებლად
საჭირო მასალებისა და ინფორმაციის წარმოდგენა.
3. სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო უფლებამოსილია შეაჩეროს ან გააუქმოს
მუზეუმის არამართლზომიერი გადაწყვეტილება.
მუხლი 6. მუზეუმის ქონება
1. მუზეუმს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცემა შესაბამისი ქონება, რომელიც
მუზეუმის სხვა ქონებასთან ერთად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ამ დებულებით
განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად.
2. მუზეუმს მხოლოდ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს თანხმობით შეუძლია განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა:
ა) უძრავი ქონების შეძენა, მუზეუმის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება და
ვალდებულებებით დატვირთვა;
ბ) სესხის აღება;
გ) თავდებობა;
დ) მუზეუმის საშტატო ნუსხის, სახელფასო ფონდის, თანამშრომელთა მატერიალური
წახალისებისათვის გამოსაყოფი სახსრების, ასევე შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო
ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;
ე) სხვა გადაწყვეტილებათა მიღება მუზეუმის ქონებასთან დაკავშირებით, რომელიც სცილდება
ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მოქმედებათა
განსახორციელებლად აუცილებელია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს თანხმობა.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მოქმედებათა
განსახორციელებლად აუცილებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობა.
მუხლი 7. მუზეუმის დაფინანსების წყაროები
1. მუზეუმის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს:
ა) გრანტები და შემოწირულობანი;
ბ) შესაბამისი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;
გ) სახელმწიფო შეკვეთების შესრულებიდან მიღებული შემოსავალი;
http://www.matsne.gov.ge 04003000022022017733
დ) ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოდან მიღებული შემოსავალი;
ე) მუზეუმის მიერ ბილეთებისა და აბონემენტების რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი;
ვ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები და შემოსავლები მთლიანად
ხმარდება მუზეუმის დებულებით განსაზღვრული მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებას.
მუზეუმის სახსრების სხვა მიზნით გამოყენება აკრძალულია.
მუხლი 8. საბუღალტრო ანგარიშგება და კონტროლი
1. მუზეუმის სამეურნეო-საფინანსო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს.
2. მუზეუმი წლის დასაწყისში ადგენს განვლილი წლის წლიურ ბალანსს და დადგენილ ვადებში
წარუდგენს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს.
3. მუზეუმის წლიურ ბალანსს ამოწმებს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ
დანიშნული დამოუკიდებელი აუდიტორი.
მუხლი 9. რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
1. მუზეუმის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
2. მუზეუმის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება გადადის სახელმწიფო საკუთრებაში.
მუხლი 10. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი
მუზეუმის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
http://www.matsne.gov.ge 04003000022022017733